Salg af lejlighed

Nedenfor finder du svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med salg af andelsbolig. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, så kontakt bestyrelsen eller ring til overdragelsesafdelingen hos Sven Westergaards Ejendomsadministration. Du finder telefonnummer nederst på siden.

Hvad skal jeg selv gøre
En andel kan overdrages til familie i lige linje. Hvis man ikke ønsker at overdrage til familie skal bestyrelsen tilbyde lejligheden efter ventelisterne. Det foregår sådan at man udfylder skabelonen “Andelslejlighed til salg“, udskriver den i 5 eksemplarer og giver dem til viceværten, så den kan sættes op i alle 5 opgange.

Efter 14 dage kontakter viceværten alle de interesserede fra ventelisterne til at kunne se lejligheden der er til salg. Derefter giver han så besked til de der stadig har interesse i lejligheden, hvem der har første ret til at købe den.

Hvis der ikke er nogen på ventelisterne, som er interesseret i at købe din lejlighed, skal du selv finde en køber til din andelslejlighed, og du skal selv aftale prisen med køberen. I prisen kan du medregne forbedringer, som du har fået udført – dog kun til en nedskrevet værdi. Du kan dog ikke aftale en samlet pris, der er højere end den pris bestyrelsen kan godkende. Der ikke noget i vejen for, at du sælger til en lavere pris end den maksimale.

Hvad med forbedringer og løst inventar
Du skal selv få udarbejdet en vurderingsrapport. Se dokumentet “Valuar” for kontaktdetaljer.

Normalt indsender vurderingsmanden sin vurderingsrapport direkte til administrator, men spørg ham for en sikkerheds skyld. Jo før administrator har de nødvendige oplysninger, jo før kan administrator starte udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter. Vurderingsmanden sender regningen for sit arbejde til administrator, men beløbet bliver modregnet, når du får udbetalt købesummen for lejligheden.

El-syn
Før du kan sælge din andelslejlighed, skal du have gennemgået elinstallationerne i din lejlighed. Du kan kontakte viceværten for at få oplyst hvem der udfører el-syn.Vær opmærksom på, at der kan være ventetid, så start i god tid.  El-syn betales altid af sælger

Hvad skal jeg indsende til administrator
Sammen med oplysninger om dit eget navn, adresse og CPR-nummer, skal du indsende følgende til administrator:

– Navn og adresse på køber
– Vurderingrapport
– El-synsrapport
– Eventuel VVS-synsrapport
– Oplysning om den aftalte salgspris
– Oplysning om dato for overdragelsen
– Dit originale andelsbevis
– Din nye adresse

Administrator starter ikke udarbejdelsen af dokumenterne før du har indsendt alle disse oplysninger.

Hvornår modtager jeg dokumenterne fra administrator
Ca. 1 uge efter du har indsendt de oplysninger som er nævnt herover, modtager du overdragelses-papirerne fra administrator. Dokumenterne er i 4 eksemplarer.

Når du har modtaget overdragelses- dokumenterne fra administrator, skal Du sørge for, at alle dokumenterne bliver underskrevet af køber, af dig selv og af bestyrelsen

Når alle dokumenter er underskrevet, skal du indsende de 3 eksemplarer til administrator, der herefter udsender ét eksemplar til køber og ét til bestyrelsen. Det 4 eksemplar er til dig selv.

Det er vigtigt, at du får underskrevet aftalen så hurtigt som muligt. Køber skal nå at instruere sin bank om overførsel af købesummen for lejligheden. Husk også, at køber ifølge loven om forbruger-beskyttelse har en fortrydelsesfrist på 6 dage efter aftalen er skrevet under.

Samtidig med at overdragelsesdokumenterne er sendt til dig, har administrator sendt kopi af diverse materiale (vedtægter, budget, oplysning om fortrydelse m.v.) til køber, og køber har fået oplyst det samlede beløb der skal indbetales til foreningens konto. Bestyrelsen har også modtaget besked om den igangværende overdragelse.

Når aftalerne er underskrevet
Når overdragelsesaftalen er underskrevet, skal køber indbetale købesummen på foreningens konto, senest 14 dage før overdragelsesdagen.
Et par dage før overdragelsen undersøger admini- strator, om køber har indbetalt beløbet. Hvis køber ikke har indbetalt, sender administrator en rykker til køber, samt en orientering til dig som sælger.  Køber bør ikke overtage lejligheden før der er indbetalt. Det er derfor vigtigt, at køber får sit eksemplar af den underskrevne overdragelsesaftale hurtigst muligt, ellers kan køber ikke nå at instruere sin bank om at der skal betales.

Overtagelsesdagen
Ved overtagelsen skal et medlem af bestyrelsen være tilstede og  køber skal kvittere for de udleverede nummererede nøgler. Du skal selv arrangere med køber, at der bliver aflæst el, gas, varme m.v. Husk det er dig der hæfter overfor forsyningsselskaberne indtil der er aflæst.

Loft og/eller kælderrum skal tømmes og rengøres.

Mangelsindsigelser
Når køber er flyttet ind i lejligheden, har køber 8 dage til at gøre indsigelser. Det vil sige, at såfremt køber registrerer ting ved lejligheden, som ikke er i orden, og som ikke er beskrevet i vurderings-rapporten, kan køber gøre indsigelser. Administrator holder et beløb tilbage, indtil du som sælger har aftalt med køber, hvem der skal betale for udbedringen af de mangler, som køber har påpeget. Hvis I ikke kan blive enige, anbefaler vi, at vurderingsmanden som udarbejdede den oprindelig vurderingsrapport, bliver kontaktet.
 

Hvis jeg har givet pant i lejligheden
Hvis der er pant eller udlæg i din lejlighed, har administrator pligt til at betale disse beløb ud af købesummen. Administrator skal derfor først spørge dine kreditorer, hvor meget der skyldes. Først når der er hel klarhed med dine kreditorer, kan administrator udbetale restbeløbet til dig. Hvis administrator skal aflyse pant og udlæg i din lejlighed, skal du betale et gebyr til administrator.

For at sikre, at eventuelle pantebreve i din lejlighed bliver aflyst, tilbageholder administrator kr. 10.000 pr. pantebrev, indtil de er aflyst.

Hvornår modtager jeg salgssummen
Da administrator skal afvente, at købers frist til indsigelser udløber, og da administrator skal indgå aftaler med de der har pant og udlæg i din lejlighed, går der normalt op til ca. 3-4 uger fra overtagelses- dagen, til du modtager pengene på din bankkonto.

Hvor lang tid tager en overdragelse
Normalt tager det 2-3 måneder at overdrage en andelslejlighed, fra du indsender de nødvendige oplysninger til administrator og til du modtager købesummen på din bankkonto. Men du kan selv
gøre meget for, at der ikke spildes tid.

Hvis du har spørgsmål, så spørg bestyrelsen eller administrator.