Beboerinformation

Bestyrelse

Henvendelse til bestyrelse kan ske enten per mail til bestyrelsen@kornblomstenamager.dk eller ved at benytte bestyrelsens postkasse, der hænger ved indgangen til bestyrelseslokalet. Den tømmes jævnligt.

Vicevært

Jimmi Fuhrmann tlf.nr. 2447 9597

Husorden

Alle klager i forbindelse med overtrædelse af husordenen skal indleveres skriftligt til bestyrelsen.

Indflytning

Andelsbeviset fremsendes af administrationen når overdragelsen har fundet sted.

Overdragelsen finder sted i lejligheden med tilstedeværelse af sælger, køber samt repræsentant fra bestyrelsen eller viceværten.
Efter overdragelse af boligen, har den nye andelshaver 5 hverdage til at påpege eventuelle fejl og mangler. Dette skal ske til administrationen.

Værdien af forbedringer fastsættes/fremgår af vurderingsrapport fra den byggesagkyndige. Forbedringer nedskrives efter ABF – andelsboligforeningernes interesseorganisations regler.

I forbindelse med indflytning kontaktes viceværten, så man kan få sit navn på dørtelefonen.

Til hver lejlighed hører 3 nummererede hoveddørsnøgler og 3 nøglechip, som indflytter kvitterer for hos bestyrelsen eller viceværten.

Mister man en af disse nøgler; opkræves 300 kr. for den nye nøgle eller chip.

Ønsker man flere end de 3 nøgler, kan ekstra nøgler bestilles hos viceværten for kr. 100,- stk.

Til hver lejlighed hører et loft eller kælderrum der anvises af viceværten. De skal være tydeligt afmærket med navn og adresse.

Lån i andelsboligen

En ny lov for optagelse af lån med pant i andelsboliger trådte i kraft 1. februar 2005.

Loven medfører i korte træk at andelshavere kan optage lån med sikkerhed i andelsboligen, uanset låneformål, altså stille deres andel som sikkerhed for lån i et pengeinstitut. Dette betyder at hvis lånet ikke tilbagebetales, kan andelsboligen tvangssælges.

Pantsætning og udlæg sker ved registrering i Andelsboligbogen, som administreres af retten i Århus.

I forbindelse med optagelse af lån, skal der betales tinglysningsafgift og salær til ejendomsadministrationen.

Salg

En andel kan kun overdrages til familie i lige linie (forældre, børn og søskende).

Hvis man ikke ønsker at overdrage sin andel til familie, bliver andelen tilbudt først den interne venteliste og derefter den eksterne venteliste.

Alle andelshavere har mulighed for at blive skrevet op på disse ventelister. På den interne liste står de, som ønsker en anden lejlighed inden for foreningen. På den eksterne står de, som ønsker at anvise en lejlighed til venner/pårørende. Se de nuværende ventelister.

Fraflytning

Ved forbedringer skal lejligheden vurderes. Dette gøres af den af bestyrelsen udpegede vurderingsmand. Der er 3 måneders opsigelse, men det kan efter aftale være kortere. Opsigelse sker skriftligt til bestyrelsen.

Loft og/ eller kælderrum til hørende lejligheden skal tømmes og rengøres ved udflytning. Er dette ikke gjort, tømmes og rengøres rummene på foranledning af bestyrelsen, for udflytters regning.

Ved fraflytning afleveres de til lejligheden hørende nøgler, eventuelt manglende nøgler har en erstatningspris på kr. 370,-. Bestyrelsen skal underrettes om tidspunkt for overdragelse af nøgler til den nye andelshaver, så den nye andelshaver kan kvittere for nøglerne.

Når lejligheden er opsagt, foretager bestyrelsen et generelt syn af lejligheden. Ligeledes skal der foretages el-syn i alle lejligheder. Udgifterne til dette afholdes af køber, hvorimod sælger hæfter for, hvad der måtte være af udbedringer på el-installationerne.

Fremleje

Tilladelse til fremleje søges hos bestyrelsen. fremleje sker for et år ad gangen, dog maks. 3 år.

Fremlejekontrakt afleveres i 2 eksemplarer til bestyrelsen.
Vedlagt er fremlejekontrakt der kan benyttes.

Det påhviler andelshaver at tilladelse til fremleje samt fremlejekontrakt foreligger inden fremlejer flytter ind. Ligeledes er det andelshavers ansvar at huslejen betales, samt at husorden og vedtægter overholdes.

El og vvs

Skader: Vertikale VVS- skader udbedres af foreningen, horisontale VVS-skader udbedres af andelshaver.

Alle ændringer i eksisterende el og vvs installationer, samt oprettelse af nye skal udføres af autoriserede
installatører.

Ved opstilling af vaske- og opvaskemaskiner skal der søges tilladelse ved bestyrelsen.

Aflæsning af varme sker én gang årligt, hvorefter regnskab udfærdiges. Overskydende eller skyldigt beløb reguleres via huslejen.

Kabel-tv

Over huslejen betales for den lille pakke. Ønsker man den udvidede pakke bestilles den hos Yousee, som selv opkræver betaling for den.

Ved fejl på kabelnettet skal al henvendelse ske til yousee.

Affald

I gården er der opstillet containere til almindeligt brandbart affald, bio affald, pap, papir, plastik, metal, småt elektronik, batterier og glas. Endvidere forefindes der i vores værksted en boks til farligt affald.

Der findes en nærgenbrugsstation på Brydes Allé 60. se  https://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/naergenbrugsstationer/hoergaarden-naergenbrugsstation

Eller en lidt større genbrugsstation på Vermlandsgade. se https://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/genbrugspladser/vermlandsgade-genbrugsstation

Ved spørgsmål eller behov for at komme af med storskrald på anden vis, kontaktes viceværten.

Værksted

I foreningen har vi et værksted, som man frit kan benytte. I værkstedet er der lidt værktøj og en arbejdsbænk.

Vi opfordrer til at man rydder op efter sig, samt tænker over hvornår man bruger støjende værktøj. Se husorden.

Cykel- og barnevognskælder

Vi har 3 kælderrum til cykelparkering og et til barnevogne og børnecykler.

Når vi får for mange cykler, der ikke bliver benyttet, holder vi en cykel-razzia og det plejer som regel at give plads igen.

Alle der benytter barnvogns- og cykelrummene må hjælpe til med at holde orden så alle kan være der.

Tørreloft

Der er mulighed for at tørre sit tøj på loftet.

Gården

Gården er en delegård med vores naboer ved Byglandsgade. Beslutninger der tages angående gården foregår i gårdlauget, som består af to medlemmer fra vores andelsforening samt to fra vores naboforening.
Gården har sine egne ordensregler som er ophængt i porten.

I gården er der borde og bænke. Andelsforeningen råder over to grill samt en bordgrill, som man frit kan benytte, husk rengøring er ens eget ansvar. Da der er mange børn i vores gård anbefaler vi at grillen er slukket når man forlader den, og stillet ind til muren. Når den er afkølet sættes den tilbage i grillrummet.

I gården er der også en sandkasse, et lejehus, en gynge og legetøj. Vi gør opmærksom på, at det er forældrenes ansvar at der bliver passet på børnene og at der er ryddet op efter dem.

Parkering af cykler skal ske i cykelstativerne og det er ikke tilladt at parkerer knallerter eller motorcykler i gården.

Andelsforeningen har også et gårdtoilet, som man kan benytte, det efterlades som man ønsker at finde det.

Gårdfest/julearrangement

En gang om året holder gårdlaugets festarrangører en gårdfest, det plejer at være i august måned.

De står også for et lille julearrangement den første søndag i advent, hvor vi tænder julelysene i gården og drikker et glas gløgg.

Hvis man ønsker at være med som festarrangør, så skriv til bestyrelsen.